Vedtægter

NAVN
§1) Foreningens navn er TRUNDERUPBYLAUG, og dens virkeområde er det område på Midtfyn, der traditionelt opfattes som Trunderup by og opland.
FORMÅL
§2) Foreningen har til formål at fremme identitetsfølelsen i lokalsamfundet, bidrage til fællesskabet og sikre det lille samfunds kulturelle levedygtighed ved at virke for beboernes fælles interesser, herunder arbejde for lokalpolitiske forbedringer.
MEDLEMSKAB
§3) Tilflyttere nyder gratis medlemskab fra tilflytningstidspunktet, og indtil en ny kontingentperiode begynder. Kontingentperioden følger kalenderåret.
§4) Borgere, der bor uden for Trunderup Bylaugs virkeområde, kan optages som medlemmer, hvis man selv afgiver ønske om medlemskab over for bestyrelsen.
§5) Et medlemskab gælder for hele husstanden på hver enkelt adresse.
§6) Når et medlem fylder 80 år, nyder medlemmet gratis medlemskab resten af medlemmets levetid.
TILHØRSFORHOLD
§7) Foreningen er uafhængig af partipolitik.
GENERALFORSAMLINGEN
§8) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i et lokalt annonceblad eller/og igennem husstandsomdelte meddelelser. Formanden forestår mundtligt valg af dirigent. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af stemmetællere.
2) Formandens beretning.
3) Kassererens beretning.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen + suppleanter.
6) Valg af 2 revisorer.
7) Evt.
§9) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før.
§10) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet. Alle medlemmer over 12 år har stemmeret. Alle beslutninger vedtages med almindeligt flertal. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker dog ved relativt flertal. Hvis blot et medlem ønsker det, skal alle valg ske skriftligt.
§11) Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 25% af medlemmerne eller et flertal i bestyrelsen ønsker det. En ekstraordinær generalforsamling skal varsles med mindst samme frist som den ordinære generalforsamling.
§12) Ved Vedtægtsændringer skal der opnås 2/3 flertal blandt de fremmødte på generalforsamlingen for at forslaget er vedtaget.
BESTYRELSEN
§13) Bestyrelsen består af 7 personer, der vælges af generalforsamlingen. Valgperioden er 2 år. I lige år er der 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. I ulige år er der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
§14) Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen og vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.
§15) Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg efter behov.
§16) Formanden indkalder til møde efter behov og leder mødet. Hvis et flertal i bestyrelsen ønsker et møde mod formandens vilje, kan flertallet indkalde til et ekstraordinært møde.
§17) Bestyrelsen kan ikke stifte gæld uden generalforsamlingens tilladelse.
§18) Intet medlem kan hæfte personligt for foreningens gæld, ligesom intet medlem kan opnå økonomisk fordel af dens formue.
FORENINGENS OPHØR
§19) Foreningen kan nedlægges, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på den ordinære generalforsamling stemmer for det, og der til generalforsamlingen mindst er mødt 2/3 af foreningens medlemmer. Hvis der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indvarsles der til ekstraordinær generalforsamling med min. 2 ugers varsel, og denne er da beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. For at et forslag om at nedlægge foreningen kan komme under afstemning, skal foreningen have fået et skriftligt forslag i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, og alle medlemmer skal skriftligt være underrettet om forslagets indhold senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes.
§20) I tilfælde af at foreningen nedlægges, skal dens formue anvendes til et almennyttigt formål i Trunderup Bylaugs virkeområde efter den opløsende generalforsamlings skøn.
Vedtaget på ordinær generalforsamling den 17/3 2005.